Sınav İçeriği ve Notlandırma

Sınav İçeriği

BÜYES/BUEPT üç bölümden oluşur: Duyduğunu Anlama (Dinleme), Okuduğunu Anlama (Okuma) ve Yazılı İfade (Yazma).

Duyduğunu Anlama bölümü, Seçici Dinleme (Selective Listening) ve Ayrıntılı Dinleme (Careful Listening) olarak iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri bir eğitmen tarafından bir kez okunur. Seçici Dinleme kısmında, öğrenciler metin okunmadan önce soruları 3 dakika inceler ve sorulara metnin okunması esnasında cevap verirler. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre verilir.

Ayrıntılı Dinleme kısmında ise öğrenciler soruları görmeden önce metin okunurken not alırlar. Öğrencilere metindeki ana fikirleri, düşünceler arası geçişleri, ifadeler arası anlam ilişkilerini (sebep-sonuç, zıtlık, çelişki, vb.), örneklendirmeleri ve tanımları not almaları tavsiye edilir. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere notlarından yararlanarak soruları cevaplamaları için 15 dakikalık süre tanınır.

Okuduğunu Anlama bölümü, Arayarak Okuma (Search Reading) ve Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) olarak iki kısımdan oluşur. Arayarak Okuma kısmında, öğrencilerden önce soruları okumaları beklenir. Ardından, soruda geçen anahtar kelime/kelimelerden yola çıkarak metinde konunun geçtiği ilgili paragrafı bulurlar. Soruyu cevaplayabilmek için o paragrafı dikkatlice okumaları gerekir. Arayarak Okuma bölümü, 8-10 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 30-35 dakikadır. Sorular metindeki bilgi sırasına göredir. Cevap verirken dikkat edilmesi gereken husus, soru neyi soruyorsa sadece onu yazmak, gereksiz bilgi eklememektir. Verilen cevapların, dilbilgisi yapısı ve anlam bütünlüğü açılarından soruyla uyumlu olmaları gerekmektedir.

İkinci kısım olan Ayrıntılı Okuma'da, öğrencilerin metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlaması ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafların anlam bütünlüğü içinde değerlendirmesi yoluyla soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Ayrıntılı Okuma bölümü 9-11 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 40-50 dakikadır. Soru tipleri Arayarak Okuma bölümündeki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular, metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşüncelerarası ilişki kurabilme ve bu düşünceler öncesi ve sonrasındaki paragraflar, hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçer. Soru tipleri kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilir.

Yazılı İfade bölümünde öğrencilerden iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık bir A4 sayfası uzunluğunda) yazmaları beklenir. Kompozisyon konularında, öğrencinin tartışabileceği yardımcı fikirlere yer verilir. Öğrenciler verilen yardımcı fikirler yerine kendi buldukları yardımcı fikirleri kullanarak da kompozisyonlarını yazabilirler. Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup her iki konu öğrencilere yazma sınavı başında verilir. Öğrenciler, 80 dakikalık süre içinde diledikleri yazma konusundan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında dilbilgisi ve anlam bakımından yetkin bir akademik İngilizce, ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Düşüncelerarası geçişlerin sağlanması ve sunulan düşüncelerin açıklama, tanımlama, tasvir ve örneklendirme yoluyla detaylandırılması da akademik düzeydeki başarılı bir kompozisyonun vazgeçilmez unsurlarındandır.

 

Sınav Değerlendirme Süreci

BÜYES/BUEPT'in tüm bölümlerinin değerlendirilmesi YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi bünyesindeki eğitmenler tarafından yapılır.    

Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde sınav kağıdını ilk değerlendiren eğitmen notları bir sınav değerlendirme çizelgesine işler. İkinci eğitmen, ilk eğitmenin verdiği notları görmeden sınav kağıdını notlandırır ve ayrı bir sınav değerlendirme çizelgesi doldurur. Üçüncü eğitmen, her iki sınav değerlendirme çizelgesini karşılaştırarak nihai notu verir.
 
Yazılı İfade bölümünde her öğrencinin birinci kompozisyonu iki ayrı eğitmen tarafından okunur ve notları ayrı sınav değerlendirme çizelgelerine işlenir. İkinci kompozisyon da aynı şekilde değerlendirilir. Diğer bir deyişle bir öğrencinin sınav kağıdı:

Seçici Dinleme3 eğitmen
Ayrıntılı Dinleme3 eğitmen
Arayarak Okuma3 eğitmen
Ayrıntılı Okuma3 eğitmen
Yazılı İfade4 eğitmen

olmak üzere toplam 16 eğitmen tarafından değerlendirilir.

Tarafsız bir değerlendirme için sınav kağıtlarının üzerine sadece öğrencinin ‘sınav numarası' ile ‘isim ve soyadının baş harfleri' yazılmaktadır. Aynı amaçla, sınav okuma işlemi sırasında hiçbir eğitmen diğerinin sınav değerlendirme çizelgesini göremez.

 

Her Bölüm için Geçme-Kalma Sınırında Olan Öğrencilerin Kağıtlarının Yeniden Değerlendirilmesi: Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, geçme-kalma sınırında olan öğrencilerin kağıtları tekrar okunur ve sınav değerlendirme çizelgesindeki notları kontrol edilerek herhangi bir değerlendirme hatası ya da teknik hata varsa düzeltilir. Böylece, söz konusu durumdaki öğrencilerin sınav kağıtları

Seçici Dinleme1 eğitmen
Ayrıntılı Dinleme1 eğitmen
Arayarak Okuma1 eğitmen
Ayrıntılı Okuma1 eğitmen
Yazılı İfade2 eğitmen

olmak üzere toplam 6 eğitmen tarafından tekrar değerlendirilir. Özetle, sınava girip geçme-kalma sınırında kalan bir öğrencinin sınav kağıdı 22 eğitmen tarafından değerlendirilmiş olur.

 

Notlandırma

Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinin Notlandırılması: Her soru 2 puan değerindedir. Bazı sorularda birden fazla boşluk bulunabilir. Öğrencinin 2 tam puan alabilmesi için bu tür sorulardaki tüm boşlukları doğru olarak cevaplaması gerekir. Bu sorulardaki boşluk sayısını test edilmek istenilen bilginin nitelik ve niceliği belirler.

Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinden Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler Duyduğunu Anlama ya da Okuduğunu Anlama bölümü toplam puanlarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar. Satisfactory kelimesinin baş harfi olan S harf notu öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden geçer not aldığını, yine Fail kelimesinin baş harfini temsil eden F1, F2, F3, ve F4  harf notları ise öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden kaldığını gösterir.

S : Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %100-60 
F1: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %59-55
F2: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %54-45
F3: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %44-30
F4: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %29-1

Yazılı İfade Bölümünün Notlandırılması: Her öğrencinin Yazılı İfade bölümü kağıtları toplam 4 eğitmen (her kompozisyon için 2 eğitmen olacak şekilde) tarafından değerlendirilir. Değerlendirme bittiğinde her öğrencinin toplam 4 tane yazılı ifade notu olur. Eğitmenler, kompozisyonları değerlendirirken aşağıda gösterilen harf notlarını (MA, A, D, vs.) kullanırlar. Daha sonra bu harf notlarının sayısal karşılıkları (75, 60, 55,... ) alınarak dört notun aritmetik ortalaması hesaplanır. 

BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Notlandırma Cetveli (harf notları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları) aşağıdaki gibidir:

EEXCELLENT100
VGVERY GOOD ACADEMIC ENGLISH85
MACLEARLY MORE THAN ADEQUATE75
AADEQUATE FOR UNIVERSITY STUDY60
DDOUBTS ABOUT ADEQUACY55
NANOT ADEQUATE50
FBA FAR BELOW ADEQUACY30
INSINSUFFICIENT20
WNWROTE NOTHING1
ABSABSENT0

Eğitmenler, notlandırmaları yaparken birbirlerinin notlarını görmezler. Notlandırmalar bittikten sonra her öğrencinin birinci ve ikinci kompozisyonu için farklı eğitmenlerin verdiği notlar Sınav Birimi tarafından karşılaştırılır. Eğer bir öğrenci aynı kompozisyon için 2 eğitmenden tutarsız notlar aldı ise kompozisyonu değerlendirmiş olan 2 eğitmen biraraya gelerek ortak bir karar verirler. Örneğin, aynı kompozisyona bir A (60) bir NA (50) notu verildiyse bu, tutarsız notlandırma sayılır. 2 eğitmenin  aynı kompozisyona verdiği notlar arasında yukarıdaki not yelpazesine göre sadece 1 not aralığı fark olabilir.  (E-VG, VG-MA, MA-A, A-D, vb.)


BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Bölümü Geçme Barajı: BÜYES/BUEPT'in Yazılı İfade Bölümünü geçebilmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümü not ortalaması en az 56 olmak zorundadır. Başka bir deyişle, öğrencinin aldığı 4 nottan en azından birinin en az A (60) olması gerekmektedir. Aşağıda Yazılı İfade Bölümünden geçmek için gerekli olan en az 56 not ortalamasının hangi şekillerde olabileceğinin örnekleri gösterilmiştir.

Kompozisyon I

Kompozisyon II

1. not

2. not

1. not

2. not

60

55

55

55

225/4=56
GEÇER

 

Kompozisyon I

Kompozisyon II

1. not

2. not

1. not

2. not

60

60

55

50

225/4=56
GEÇER

BÜYES /BUEPT'in Yazılı İfade Bölümünde Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler, Yazılı İfade bölümü not ortalamalarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar. S, öğrencinin yazılı ifade bölümünden geçtiğini;  F1, F2, F3, F4 ise kaldığını gösterir.

S: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %100-56
F1: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %55
F2: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %54-50 
F3: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %49-40
F4: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %39-1
 

Sınavın Tümünü Geçen Öğrencilerin Toplam Puanının (Sınav Notu) Hesaplanması: BÜYES/BUEPT not ağırlıkları, Duyduğunu Anlama (L) %30, Okuduğunu Anlama (R) %40, Yazılı İfade (W) %30 olmak üzere 3 bölüm notlarının toplamından oluşur ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanır: 

Sınavı geçmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümünden en az (56) ortalama alması,  ve Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinin toplamından da %60 başarı sınırına ulaşması gerekir. Bu şartları sağlayan öğrencilerin genel ortalamaları 60'a denk gelir ve sınavı geçerler. 

 

Harf Notları

Not yelpazesi A, B, C+, C, S, F1, F2, F3 ve F4 olarak belirlenmiştir. A, B, C+, C, öğrencinin sınavda başarılı olduğunu gösterir.

Yukarıda verilen hesaplama sonucunda çıkan toplam puanlar aşağıda belirtilen aralıklara göre 'A, B, C+, C' harf notları olarak ilan edilir. Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez. Toplam puanların harf karşılıkları ise şöyledir: 

BÜYES/BUEPT Toplam Puanı    100-85 = A
BÜYES/BUEPT Toplam Puanı    84-70 = B
BÜYES/BUEPT Toplam Puanı    69-65 =  C+
BÜYES/BUEPT Toplam Puanı    64-60 =  C

 

Sınav sonuçlarının geçerliliği iki yıldır. 

Sınavda başarısız olan öğrencilerin bulunduğu Dinleme Okuma ve Yazma bölümünden alınan notların ilan edildiği listedeki S harfi, İngilizce’de “yeterli” anlamına gelen Satisfactory kelimesini; F harfi de “kalmak” anlamına gelen Fail kelimesini temsilen kullanılır. Öğrencinin kaldığını gösteren F notları F1'den F4'e doğru düşmektedir. F1 en yüksek kalma notu iken F4 en düşük kalma notudur. ABS, öğrencinin sınava girmediğini (absent) gösterir. 

Yukarıdaki formül kullanılarak BÜYES/BUEPT genel not ağırlıklarının hesaplanması sadece sınavın tümünü tek seferde geçen öğrenciler için geçerlidir. Sınavı parçalı geçme hakkından yararlanan öğrencilerin, Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde ayrı ayrı %60 başarı sınırına ulaşmalara gerekir. Bu öğrencilerin (diğer öğrenciler gibi) Yazılı İfade bölümünden en az 56 ortalama alması gerekmektedir. 

 

Sınav Sonucuna İtiraz Hakkı

Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklandığı gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz hakkının amacı, sınav sonucunda teknik bir hata olduğunu düşünen öğrencinin girişimi ile mevcut olması halinde söz konusu hatanın düzeltilmesini sağlamaktır. İtiraz değerlendirmeleri sırasında kağıtlar farklı kriterlere göre değerlendirilmez . Bu yüzden sınav sonucunda gerçekten bir hata olduğunu düşünen kişilerin itiraz etmesi beklenmektedir.

İtiraz edecek olan öğrencilerin online itiraz formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları son derece önemlidir. İtiraz edilen sınav kağıtları, eğitmenler tarafından itiraz başvurularının bitiminden sonraki gün incelenir ve sonuçlar değerlendirmenin yapıldığı günün sonunda YADYOK web sayfasında ilan edilir.